Current Local Time in Dongguan, Guangdong, China is 16:23:01

China Standard Time-CST

Convert CST To: EST | CST | MST | PST | GMT | CET | SST | Other time zones

Wanjiangqu, Wancheng, Nancheng, Gaobu, Dongcheng, Shijie, Wangniudun, Daojiao, Zhongtang, Shilong, Chashan, Shazhuang, Houjie, Shitan, Shiwan, Hongmei, Xintang, Liaobu, Mayong
«PrevPicture of Dongguan, Guangdong, ChinaNext»
...Error: .

Photo by / CC BY

Dongguan Time Zone

Dongguan Time ZoneChina Standard Time
Time Zone AbbreviationCST
UTC Offset for China Standard TimeUTC+08 Hours
Is CST a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Dongguan 2023-06-01 16:23:01

Calendar Today

Day of the weekThursday
Month of the yearJune
Number of days in this month30
Day of the year151
Week of the year22
Number of Seconds from Epoch1685607781 Seconds
Is the year 2023 a Leap Year?No
Which century we are in?21st Century
Current Millennium3rd millennium
Calendar Type Gregorian Calendar
Date Format followed in Dongguanmonth - date - year

Twilights in Dongguan today

Civil Twilight Start Time
Civil Twilight End Time
Nautical Twilight Start Time
Nautical Twilight End Time
Astronomical Twilight Start Time
Astronomical Twilight End Time

Dongguan: Moon Phases

New moon day
Full moon day
First Quarter of Moon
Last Quarter of Moon

Daylight Saving in Dongguan

Is Daylight Saving Time active now in Dongguan?No
Dongguan Summer Time ZoneCST
Dongguan Winter Time ZoneCST
Daylight Time Start DateDaylight Saving Time is not observed in Dongguan, China
Daylight Time End DateDaylight Saving Time is not observed in Dongguan, China
UTC Offset for DSTUTC+08 Hours
UTC Offset during winterUTC+08 Hours

Dongguan Weather update today

Current Temperature in Dongguan29.95 Degree Celcius
Atmospheric Pressure in Dongguan1000 hPa
Dongguan Humidity Percentage49%
Wind Speed in Dongguan0.72 Miles Per Hour
Wind Direction in Dongguan256 Degrees
Ultraviolet Index (UV Index)

Dongguan: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Dongguan
Sunset Time Today in Dongguan
Noon Time in Dongguan
Duration of the daytime today in Dongguan0 Hours-0 Minutes -0 Seconds

Dongguan: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Dongguan
Moonset Time Today in Dongguan

About Dongguan

Name of the CityDongguan, Guangdong, China
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Dongguan Latitude23.05
Dongguan Longitude
113.74
Alternates Names for Dongguan in Vernacular LanguagesDongguan,Dongwen shehiri,Dunguan,Dunguan',GJong Hoan,Kuan-ch'eng-chen,Kuan-cheng-chen,Tung-kon-su,Tung-kuan,Tung-kuan-hsien,Tungkun,Tng-kn-s?,dong guan,dong guan shi,dong wan shi,donggu'ana,dung-gwan si,dwnghqwan,tonkuvan,?ng Ho?n,???????,????????,?????????,????????,???? ????,???? ????,?????????,??????????,??,???,??,???,?? ?

Dongguan Time Zone Information

Dongguan is a city in China with a population of 8000000 people. Dongguan lies in Longitude 113.74 and Latitude 113.74. Dongguan follows China Standard Time with an UTC offset of UTC+8:00. Dongguan does not follow daylight saving time.The Dongguan Time Zone Converter helps you to convert Dongguan time to local time in other time zones. The General Time Zone Converter converts from any Time Zone to any other Time zone which supports Dongguan time zone as well.


TimeJones.com © 2021