«PrevPicture of Beijing, Fujian, ChinaNext»

Current Local Time in Jiefu, Fujian, China is 11:09:36

- UTC+08:00 hours

Thursday, Jun 13 2024, week - 24, 165th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:73.04°F/22.8°C/295.95K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Jiefu Weather

Current Temperature in Jiefu73.04°F/22.8°C/295.95K
Feels like74.7°F/23.72°C/296.87K
Jiefu Humidity Percentage99%
Atmospheric Pressure in Jiefu1006 hPa
Wind Speed in Jiefu1 Miles Per Hour
Wind Direction in Jiefu218 Degrees

Jiefu Time Zone

Jiefu Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Jiefu 2024-06-13 11:09:36

Daylight Saving Time in Jiefu

Is Daylight Saving Time active now in Jiefu?No
Jiefu Summer Time ZoneNo DST
Jiefu Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Jiefu today

Civil Twilight Start Time
Civil Twilight End Time
Nautical Twilight Start Time
Nautical Twilight End Time
Astronomical Twilight Start Time
Astronomical Twilight End Time

Jiefu: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Jiefu
Sunset Time in Jiefu
Noon Time in Jiefu
Duration of the daytime today in Jiefu0 Hours-0 Minutes-0 Seconds
Prepare failed

Jiefu: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Jiefu
Moonset Time Today in Jiefu

Jiefu: Moon Phases

New moon day
Full moon day
First Quarter of Moon
Last Quarter of Moon

Calendar Today

Day of the weekThursday
Month of the yearJune
Number of days in this month30
Day of the year164
Week of the year24
Number of Seconds from Epoch1718248176 Seconds

About Jiefu

Name of the CityJiefu, Fujian, China
Jiefu, Sanban, Wufeng, Longmentan, Sukeng, Xunzhong, Huyang, Wulijie, Shigu, Taocheng, Dongping, Dongguan, Gaide, Leifeng, Penghu, Chengxiang, Dabu, Waishan, Jindou, Xianjia
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Jiefu Latitude25.4309300
Jiefu Longitude
118.3104600
Jiefu Elevation
0 meter
Alternates Names for Jiefu in Vernacular LanguagesDacaopu,Jiefu,Jiefu Xiang,jie fu,jie fu xiang,介福,介福乡
TimeJones.com © 2023