«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Baiyangwan, Jiangsu Sheng, China is 09:15:09

- UTC+08:00 hours

Wednesday, May 29 2024, week - 22, 150th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:73.81°F/23.23°C/296.38K Broken clouds

Find time in other cities around the world:

Baiyangwan Weather

Current Temperature in Baiyangwan73.81°F/23.23°C/296.38K
Feels like72.77°F/22.65°C/295.8K
Baiyangwan Humidity Percentage40%
Atmospheric Pressure in Baiyangwan1012 hPa
Wind Speed in Baiyangwan4.5 Miles Per Hour
Wind Direction in Baiyangwan121 Degrees

Baiyangwan Time Zone

Baiyangwan Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Baiyangwan 2024-05-29 09:15:09

Daylight Saving Time in Baiyangwan

Is Daylight Saving Time active now in Baiyangwan?No
Baiyangwan Summer Time ZoneNo DST
Baiyangwan Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Baiyangwan today

Civil Twilight Start Time
Civil Twilight End Time
Nautical Twilight Start Time
Nautical Twilight End Time
Astronomical Twilight Start Time
Astronomical Twilight End Time

Baiyangwan: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Baiyangwan
Sunset Time in Baiyangwan
Noon Time in Baiyangwan
Duration of the daytime today in Baiyangwan0 Hours-0 Minutes-0 Seconds
Prepare failed

Baiyangwan: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Baiyangwan
Moonset Time Today in Baiyangwan

Baiyangwan: Moon Phases

New moon day
Full moon day
First Quarter of Moon
Last Quarter of Moon

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearMay
Number of days in this month31
Day of the year149
Week of the year22
Number of Seconds from Epoch1716945309 Seconds

About Baiyangwan

Name of the CityBaiyangwan, Jiangsu Sheng, China
Baiyangwan, Fengqiao, Xushuguan, Shishan, Shilu, Suzhou, Yuanhe, Pingjianglu, Tong’an, Shuangta, Huangdai, Mudu, Loufeng, Dongzhu, Wangting, Xukou, Weiting, Yuexi, Hongshan, Guangfu
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Baiyangwan Latitude31.3480200
Baiyangwan Longitude
120.5422200
Baiyangwan Elevation
0 meter
Alternates Names for Baiyangwan in Vernacular LanguagesBaiyangwan,Baiyangwan Jiedao,bai yang wan,bai yang wan jie dao,白洋湾,白 洋湾街道
TimeJones.com © 2023