«PrevPicture of Beijing, Zhejiang Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Wangjiangjing, Zhejiang Sheng, China is 20:34:41

- UTC+08:00 hours

Monday, Mar 04 2024, week - 10, 64th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:55°F/12.78°C/285.93K Light rain

Find time in other cities around the world:

Wangjiangjing Weather

Current Temperature in Wangjiangjing55°F/12.78°C/285.93K
Feels like54.81°F/12.67°C/285.82K
Wangjiangjing Humidity Percentage98%
Atmospheric Pressure in Wangjiangjing1011 hPa
Wind Speed in Wangjiangjing1.52 Miles Per Hour
Wind Direction in Wangjiangjing54 Degrees

Wangjiangjing Time Zone

Wangjiangjing Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Wangjiangjing 2024-03-04 20:34:41

Daylight Saving Time in Wangjiangjing

Is Daylight Saving Time active now in Wangjiangjing?No
Wangjiangjing Summer Time ZoneNo DST
Wangjiangjing Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Wangjiangjing today

Civil Twilight Start Time2024-03-04 05:57:04
Civil Twilight End Time2024-03-04 18:23:00
Nautical Twilight Start Time2024-03-04 05:29:06
Nautical Twilight End Time2024-03-04 18:51:00
Astronomical Twilight Start Time2024-03-04 05:01:09
Astronomical Twilight End Time2024-03-04 19:19:00

Wangjiangjing: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Wangjiangjing2024-03-04 06:20:58
Sunset Time in Wangjiangjing2024-03-04 17:59:05
Noon Time in Wangjiangjing2024-03-04 12:09:48
Duration of the daytime today in Wangjiangjing11 Hours-38 Minutes-7 Seconds

Wangjiangjing: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Wangjiangjing2024-03-04 01:11:59
Moonset Time Today in Wangjiangjing2024-03-04 11:09:34

Wangjiangjing: Moon Phases

New moon day2024-03-10 17:01:23
Full moon day2024-03-25 15:01:16
First Quarter of Moon2024-03-17 12:11:41
Last Quarter of Moon2024-03-03 23:24:27

Calendar Today

Day of the weekMonday
Month of the yearMarch
Number of days in this month31
Day of the year63
Week of the year10
Number of Seconds from Epoch1709555681 Seconds

About Wangjiangjing

Name of the CityWangjiangjing, Zhejiang Sheng, China
Wangjiangjing, Shengze, Youchegang, Tianning, Yangmiao, Jiabei, Tanghui, Pingwang, Lili, Qixing, Jiefang, Hongxi, Taozhuang, Jiaxing, Meiyan, Dongzha, Chengnan, Ganyao, Xitang, Fenhu
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Wangjiangjing Latitude30.8834500
Wangjiangjing Longitude
120.7053000
Wangjiangjing Elevation
0 meter
Alternates Names for Wangjiangjing in Vernacular LanguagesWang-chiang-ching,Wang-chiang-ching-chen,Wangjiangjing,Wangjiangjing Zhen,wa ng jiang jing,wang jiang jing zhen,王江泾,王江泾镇
TimeJones.com © 2023