«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Hengjing, Jiangsu Sheng, China is 22:56:23

- UTC+08:00 hours

Wednesday, May 29 2024, week - 22, 150th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:66.81°F/19.34°C/292.49K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Hengjing Weather

Current Temperature in Hengjing66.81°F/19.34°C/292.49K
Feels like66.29°F/19.05°C/292.2K
Hengjing Humidity Percentage66%
Atmospheric Pressure in Hengjing1010 hPa
Wind Speed in Hengjing4.76 Miles Per Hour
Wind Direction in Hengjing124 Degrees

Hengjing Time Zone

Hengjing Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Hengjing 2024-05-29 22:56:24

Daylight Saving Time in Hengjing

Is Daylight Saving Time active now in Hengjing?No
Hengjing Summer Time ZoneNo DST
Hengjing Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Hengjing today

Civil Twilight Start Time
Civil Twilight End Time
Nautical Twilight Start Time
Nautical Twilight End Time
Astronomical Twilight Start Time
Astronomical Twilight End Time

Hengjing: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Hengjing
Sunset Time in Hengjing
Noon Time in Hengjing
Duration of the daytime today in Hengjing0 Hours-0 Minutes-0 Seconds
Prepare failed

Hengjing: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Hengjing
Moonset Time Today in Hengjing

Hengjing: Moon Phases

New moon day
Full moon day
First Quarter of Moon
Last Quarter of Moon

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearMay
Number of days in this month31
Day of the year149
Week of the year22
Number of Seconds from Epoch1716994584 Seconds

About Hengjing

Name of the CityHengjing, Jiangsu Sheng, China
Hengjing, Situ, Xijiao, Ganduo, Shaoyang, Sanduo, Shaoyang, Xinghua, Lincheng, Zhouxiang, Duotian, Tangzhuang, Hanliu, Zhoushan, Longqiu, Xiejia, Wujian, Yigou, Wangying, Chengdong
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Hengjing Latitude32.9169000
Hengjing Longitude
119.6921300
Hengjing Elevation
0 meter
Alternates Names for Hengjing in Vernacular LanguagesHengjing,Hengjing Zhen,heng jing,heng jing zhen,横泾,横泾镇
TimeJones.com © 2023